Casus: Professionaliseren is veranderen

Casus: Professionaliseren is veranderen

In onze praktijk als management adviesbureau hebben we afgelopen jaren tal van fundamentele veranderingstrajecten mogen ontwerpen, ontwikkelen en implementeren bij diverse organisaties in verscheidene bedrijfstakken. Hoe wordt terugval naar versleten patronen voorkomen?

Medewerkers functioneren niet in een vaccuum. Structuur, systemen, processen en aansturing vormen als het ware de spelregels, waarin medewerkers met elkaar omgaan. Het zijn deze mensen die uiteindelijk de doorslag geven of een organisatie ook daadwerkelijk het aanpassingsvermogen zal hebben om te anticiperen op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Het veranderen van de spelregels, kan op korte termijn resultaten genereren, echter organisatieverandering is pas gerealiseerd op het moment dat medewerkers, teams dan wel organisatie-onderdelen ander gedrag gaan vertonen. Een van de meest cruciale instrumenten om medewerkers ander gedrag te laten vertonen is professionalisering. Voor ons is professionalisering niet hetzelfde als training. Bij professionalisering gaat het niet alleen om het overdragen van kennis c.q. het leren van een aantal instrumenten en deze toepassen in de praktijk. Dit zou betekenen dat medewerkers het geleerde dan ook ‘klakkeloos’ zouden gaan toepassen in de huidige context. Dit noemen wij eenmalige organisatieverandering.

Eenmalig gedrag veranderen is echter niet afdoende. Wij zien professionalisering als een wijze om bij medewerkers en organisaties veranderingen te realiseren in kennis, attitude of gedrag met als uiteindelijk doel het zelfstandig kunnen omgaan met toekomstige complexe situaties vanuit een integraal management perspectief.