...
Home » Blog » Zorginnovatie: hoe innovatief is de orthopedische sector?

Zorginnovatie: hoe innovatief is de orthopedische sector?

Noodzaak voor innovatie als competentie!

Zorginnovatie is een erg actueel thema in tijden waar markten, onder invloed van technologische ontwikkelingen, zich sneller ontwikkelen dan organisaties. Veel orthopediepraktijken blijken bezig te zijn met innovatie in enige vorm. Het richtpunt is het ontwikkelen van betere producten en diensten, zoals hulpmiddelen of behandelmethoden, voor patiënten.
Afgelopen jaar hebben twee masterstudenten van de universiteit van Antwerpen bij BRIL innovatie onderzoek gedaan naar het innovatief vermogen van de orthopedische sector. Centrale vragen waren hoe innovatief de sector is en waar verbeterpotentieel ligt. Ben je benieuwd of professionals uit de sector zich bezighouden met het thema
zorginnovatie? Lees dan verder over de resultaten van het onderzoek.

Zorginnovatie onder de loep

Om innovatie als competentie te kunnen meten is een meetinstrument ontwikkeld. Het meetinstrument is online door 122 respondenten binnen de sector ingevuld. Belangrijk was dat deze respondenten een goede weerspiegeling waren van de praktijk, daarom zijn het voornamelijk orthopedisch chirurgen, managers en mensen met een gecombineerde functie van chirurg en manager. Maar wat bepaalt nu of innovatie een competentie van een organisatie is? Op een aantal assen is hiervoor de stand van de sector aangegeven. Er is gekeken naar de factoren leiderschapscultuur, het werkklimaat, ideevorming, het organiseren van structuren, klantgerichtheid, know-how ontwikkeling, gebruiken van externe kennis, vernieuwing en individuele activiteiten. Daarnaast is gekeken naar enkele enablers van innovatie, zoals middelen (financieel en technologisch) en strategie.

Uitkomsten van het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat de orthopedische sector hoog scoort op de aanwezigheid van een positief werkklimaat, klantgerichtheid en de uiteengezette strategie. Tegelijkertijd is er een lage score voor het inzetten van middelen en het organiseren van structuren. Opvallend is dat slechts 39% van de sector zegt het proces rondom nieuwe ideeën al ingericht te hebben. Hierbij geven respondenten aan dat executie, dus het daadwerkelijk uitvoeren, faalt. In het onderzoek zijn ook verschillende instellingen met elkaar vergeleken. Uit de vergelijking komt naar voren dat zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en instellingen voor medische specialistischer zorg (IMSZ’s) hoger scoren op de aanwezigheid van innovatie als competentie dan ziekenhuizen.

Verschillende instellingen, andere zorginnovatie

Deze laatste conclusie is misschien minder opvallend als je de bevindingen uit het onderzoek vergelijkt met de bevindingen uit verschillende kwalitatieve expertinterviews die voor het onderzoek zijn uitgevoerd. Een verklaring voor dit verschil wordt duidelijk wanneer er op de sector wordt ingezoomd. ZBC’s en IMSZ’s bieden over het algemeen een andere structuur om innovatie te faciliteren dan ziekenhuizen. Daarnaast specialiseren ze zich vaker en ze betrekken de klant actiever. Ook zie je dat beslissingen in ziekenhuizen evidence based moeten zijn. Voordat er een nieuw product of nieuwe techniek kan worden toegepast, is er dus voldoende bewijs uit de praktijk nodig. Een blokkade voor experimenteren lijkt te ontstaan door het korte termijnbeleid van zorgverzekeraars en het feit dat genoeg verdiend wordt met huidige werkwijzen. Dit staat innovatie binnen de sector in de weg.

Zorginnovatie, wat kan er beter?

De conclusie uit het onderzoek is samengevat: “De sector is aanbod gestuurd, risico avers, richt zich voornamelijk op korte termijn en nog te weinig op een specifieke specialiteit”. In een tijd waarin markten zich sneller ontwikkelen dan organisaties is innovatie als kerncompetitie juist noodzakelijk om concurrentievoordeel te behalen. Uit het onderzoek blijkt dat er een belangrijke rol ligt binnen de structuur van de organisatie en bij de klant. Bij structuur kan je denken aan het vereenvoudigen van besluitvormingsprocessen en het experimenteren met nieuwe ideeën en technieken. Pas dan kun je op een vakgebied uitblinken.

Bij de rol van de klant kan gedacht worden aan het actief betrekken van klanten bij besluitvorming. We zijn ervan overtuigd dat aandacht voor klanten beter kan. Stel jezelf de vraag wat klanten écht belangrijk vinden. Er is een shift nodig van alleen het verkopen van een product naar waarde toevoegen. Doe je het niet, dan kun je het als partij van de ene op de andere dag lastig krijgen.

Genoeg redenen dus om actief aan de slag te gaan met innovatie. Kijk door een andere bril naar de praktijk en ontdek wat er aan verbeteringen mogelijk zijn. Meer weten hoe je zorginnovatie in de orthopedische sector vorm kunt geven? Dan is het innovatielab wellicht wat voor jouw organisatie!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.